close popup
SPISAK DOBITNIKA

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Službeni glasnik RS br.129/04) i Odluke o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „ ZA ŠAO-MI SE ODLUČI I VOLKSWAGEN VOZI KUĆI “ broj 5774 od 10.06.2020. godine, priređivač privredno društvo Comtrade Distrbution d.o.o. Beograd sa sedištem na adresi Savski nasip br. 7, Novi Beograd, matični broj 17172140, dana 11.06.2020. godine, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
ZA ŠAO-MI SE ODLUČI I VOLKSWAGEN VOZI KUĆI!

PRIREĐIVAČ I NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 1

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i ona sadrže odredbe o Priređivaču, načinu priređivanja igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika u igri, odgovornosti Priređivača prema učesnicima u igri, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.

Priređivač nagradne igre je Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Savski nasip br. 7, matični broj 17172140, PIB 100000104 (u daljem tekstu: „Priređivač“).

Član 2

Nagradna igra se priređuje pod nazivom: „ ZA ŠAO-MI SE ODLUČI I VOLKSWAGEN VOZI KUĆI!

TRAJANJE I CILJ NAGRADNE IGRE

Član 3

Cilj priređivanja nagradne igre je promovisanje brenda Xiaomi i stimulisanje prodaje Xiaomi mobilnih telefonskih aparata.

Član 4

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Republike Srbije, u periodu od 15.07.2020 godine do 20.08.2020 godine.

PRAVILA UČEŠĆA I NAČIN REALIZACIJE NAGRADNE IGRE

Član 5

Svako punoletno fizičko lice koje u periodu od 15.07.2020 godine do 12.08.2020 godine u bilo kojoj poslovnici ili maloprodajnom objektu Telekom-a Srbija ili preko on-line kupovine MTS WEB Shop, kupi mobilni telefon iz Xiaomi ponude mobilnih telefonskih aparata i potpiše ili aneksira ugovor o korišćenju postpaid paketa, dobiće nagradni kupon, koji će popuniti sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa i kontakt telefon), pretplatničkim brojem i IMEI kodom izabranog mobilnog telefonskog aparata i ubaciti u odgovarajuću kutiju vidno obeleženu brendom Xiaomi, na taj način postaje učesnik nagradne igre.

Bez obzira da li lice učešće u nagradnoj igri ostvaruje putem jednog ili dva i više nagradnih kupona, broj nagrada, koju može osvojiti kao učesnik u nagradnoj igri, ograničen je na jednu nagradu i to po principu – nagrada za nagradni kupon koji je prvi izvučen.

Član 6

U nagradnoj igri može učestvovati svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, osim lica zaposlenih u Comtrade Distribution d.o.o.Beograd, članovi njihove uže porodice, kao i sva druga lica koja su na bilo koji način uključena u realizaciju nagradne igre.

Član 7

Nagradni kuponi ubacuju se u odgovarajuću kutiju vidno obeleženu brendom Xiaomi u svim poslovnicama i maloprodajnim objekatima preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd

NAGRADE I NAGRADNI FOND

Član 8

Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 4.021.975,03 dinara sa PDV-om. Ukupan broj nagrada je: 186. Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protivvrednost. Nagradni fond sadrži sledeće nagrade u robi ili uslugama:

Naziv i vrsta nagrade količina Pojedinačna cena nagrade sa PDV-om Ukupna cena nagrade u dinarima sa PDV-om
auto Volkswagen T Cross 1 2.495.543,79 RSD 2.495.543,79 RSD
7 noćenja za dvoje u hotelu Crni Vrh Divčibare na bazi pun pansion 5 112.070,00 RSD 560.350,00 RSD
električni skuter Xiaomi M365 10 38.104,152 RSD 381.041,52 RSD
prečišćivač Xiaomi 3H 10 14.945,748 RSD 149.457,48 RSD
slušalice Xiaomi AirDot Pro 30 6.708,624 RSD 201.258,72 RSD
smart narukvice Xiaomi MI band 4 30 3.293,496 RSD 98.804,88 RSD
Xiaomi Powerbank 10.000 mAh 100 1.355,184 RSD 135.518,40 RSD

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 9

Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije u roku od najmanje 8 dana pre otpočinjanja Nagradne igre.

UTVRĐIVANJE DOBITNIKA

Član 10

Izvlačenje nagrada putem metoda slučajnog izvlačenja izvršiće se u prostorijama Comtrade Distribution d.o.o. Beograd na adresi Savski nasip 7, Novi Beograd, dana 20.08.2020 godine u prisustvu tročlane komisije imenovane od strane Priređivača.
Komisija proverava regularnost izvučenih kupona i celokupnog postupka izvalačenja i o tome sačinjava zapisnik. Ukoliko komisija utvrdi da je izvučeni kupon neregularan, pristupiće se ponovnom izvlačenju.

INFORMISANJE UČESNIKA

Član 11

Rezultati izvlačenja sa imenima dobitnika biće objavljeni u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije najkasnije sedam dana nakon izvlačenja nagrada.

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Član 12

Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona ili e-maila koji su dobitnici uneli u nagradni kupon.

Nagrade će biti uručene dobitnicima u roku od 20 dana nakon izvlačenja na adresi Savski nasip 7, Beograd, u prostorijama Privređivača, izuzev ako se dobitnik i Priređivač izričito ne dogovore drugačije.

Svaki dobitnik nagrade može preuzeti nagradu samo uz sačuvani fiskalni račun o kupovini Xiaomi mobilnog telefonskog aparata, čime potvrđuje kupovinu Xiaomi mobilnog telefonskog aparata.

Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u dogovorenom roku, smatraće se da je odustao od iste, te će nagrada u tom slučaju ostati Priređivaču.

Lice delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka i uručenje bilo koje od nagrada, pored stavljanja na uvid ličnog dokumenta, neophodno je da bude u prisustvu zakonskog zastupnika uz pravnovaljanu identifikaciju ovog lica.

Član 13

Za nagrade jemči Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, kao priređivač nagradne igre i one ne mogu biti zamenjene za novac.

Priređivač neće odgovarati za eventualne troškove dostave i preuzimanje nagrada.

Priređivač neće odgovarati za eventualnu nemogućnost dobitnika da preuzme nagradu u roku.

Po primopredaji nagrada Priređivač nema daljih obaveza prema dobitnicima po pitanju nagrada.

Priređivač Nagradne igre neće odgovarati za kvalitet i upotrebnu vrednost dodeljenih nagrada. Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada dobitnici mogu uputiti dobavljačima nagrade.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit) koji nastanu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

DOSTAVA REZULTATA

Član 14

Priređivač će nadležnom organu, dostaviti izveštaj o rezultatima nagradne igre u roku od 30 dana od dana okončanja nagradne igre, na način predviđen zakonom.

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Član 15

Prijavom za učešće Učešćem u nagradnoj igri učesnici daju saglasnost pristanak, u skladu sa članom 12. i 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da se njihovi lični podaci o ličnosti koje su zarad učešća u okviru nagradne igri lično sami uneli, koriste u svrhu za potrebe realizacije nagradne igre, što podrazumeva, kako učešće u samom izvlačenju, kao i za javnu objavu dobitnika. Priređivač se obavezuje da će dostavljeni lični podaci o ličnosti učesnika i dobitnika u nagradnoj igri biće korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“br. 87/2018).

Kako je obrada podataka o ličnosti učesnika u nagradnoj igri zasnovana na pristanku učesnika, učesnici imaju pravo da povuku svoj pristanak u svako doba. Povlačenje pristanka za buduću obradu podataka o ličnosti neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu pristanka učesnika pre njegovog povlačenja.

PREKID NAGRADNE IGRE

Član 16

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje priređivač nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Priređivača, usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju, da vodi Nagradnu igru. Priređivač će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Priređivač neće biti u obavezi da učesnicima nadoknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Nagradnoj igri.

POREZ

Član 17

Porez na dobitke od igara na sreću snosi Priređivač, u skladu sa zakonom. Priređivač jemči dodelu nagrada dobitnicima, u skladu sa ovim Pravilima.

PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 18

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika Nagradne igre, nastojaće da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće sporove će rešavati nadležni sud u Beogradu.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILA

Član 19

Ova pravila nagradne igre stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo po dobijanju saglasnosti Ministra finansije Republike Srbije.

PRIREĐIVAČ
Comtrade Distribution d.o.o. Beograd