close popup

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću (Službeni glasnik RS br. 152/20) i Odluke o priređivanju nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „ KUPI XIAOMI I VOZI “ broj D21-1005-85 od 10.05.2021. godine, priređivač privredno društva Comtrade Distrbution d.o.o. Beograd sa sedištem na adresi Bulevar Zorana Đinđića br. 125i, Novi Beograd, matični broj 17172140, dana 11.05.2021. godine, donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
KUPI XIAOMI I VOZI !

PRIREĐIVAČ I NAZIV NAGRADNE IGRE

Član 1

Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i ona sadrže odredbe o Priređivaču, načinu priređivanja igre, nagradnom fondu, uslovima za učestvovanje, obaveštavanju učesnika u igri, odgovornosti Priređivača prema učesnicima u igri, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama.

Priređivač nagradne igre je Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Bulevar Zorana Đinđića br. 125i, matični broj 17172140, PIB 100000104 (u daljem tekstu: „Priređivač“).

Član 2

Nagradna igra se priređuje pod nazivom: „ KUPI XIAOMI I VOZI ! ”

TRAJANJE I CILJ NAGRADNE IGRE

Član 3

Cilj priređivanja nagradne igre je promovisanje brenda Xiaomi i stimulisanje prodaje Xiaomi mobilnih telefonskih aparata.

Član 4

Nagradna igra se priređuje na teritoriji Repuplike Srbije, u periodu od 15.06.2021. godine do 29.07.2021. godine.

PRAVILA UČEŠĆA I NAČIN REALIZACIJE NAGRADNE IGRE

Član 5

Svako punoletno fizičko lice koje u periodu od 15.06.2021. godine do 14.07.2021. godine u bilo kojoj poslovnici ili maloprodajnom objektu Telekom-a Srbija ili preko on-line MTS WEB Shop, kupi mobilni telefon iz Xiaomi ponude mobilnih telefonskih aparata i potpiše ili aneksira ugovor o korišćenju postpaid paketa, dodeljuje se nagradni kupon, koji će popuniti sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa i kontakt telefon), pretplatnički broj i IMEI kodom izabranog mobilnog telefonskog aparata i ubaciti u odgovarajuću kutiju vidno obeleženu brendom Xiaomi, na taj način postaje učesnik nagradne igre.

Kupci koji zaključe kupovinu preko MTS WEB Shop uz Ugovor i kupljeni uređaj dobijaju i nagradni kupon, koji su u obavezi da popune i ubace u obeležene kutije brendom Xiaomi.

Bez obzira da li lice učešće u nagradnoj igri ostvaruje putem jednog ili dva i više nagradnih kupona, broj nagrada, koju može osvojiti kao učesnik u nagradnoj igri, ograničen je na jednu nagradu i to po principu – nagrada za nagradni kupon koji je prvi izvučen.

Član 6

U nagradnoj igri može učestvovati svako punoletno fizičko lice sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, osim lica zaposlenih u Comtrade Distribution d.o.o.Beograd, članovi njihove uže porodice, kao i sva druga lica koja su na bilo koji način uključena u realizaciju nagradne igre.

Član 7

Nagradne kupone, učesnici ubacuju u odgovarajuće vidno obeležene kutije (brendom Xiaomi), koje će biti izložene u svim poslovnicama i maloprodajnim objekatima preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd.

NAGRADE I NAGRADNI FOND

Član 8

Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 3.638.174,08 dinara sa PDV-om. Ukupan broj nagrada je: 41. Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac niti za neku drugu nagradu ili protivvrednost. Nagradni fond sadrži sledeće nagrade u robi ili uslugama:

Naziv i vrsta nagrade količina Pojedinačna cena nagrade sa PDV-om Ukupna cena nagrade u dinarima sa PDV-om
auto Volkswagen T Cross Life 1 2.032.870,00 RSD 2.032.870,00 RSD
Električni trotinet Xioami Pro2 Mercedes 10 68.240,74 RSD 682.407,36 RSD
Mi LED TV uređaj 65inch 10 61.111,15 RSD 611.111,52 RSD
Xioami robot usisivač 10 21.808,06 RSD 218.080,56 RSD
Xiaomi prečišćivač vazduha 10 9.370,46 RSD 93.704,64 RSD

OBJAVLJIVANJE PRAVILA

Član 9

Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije u roku od najmanje 8 dana pre otpočinjanja Nagradne igre, kao i na sledećoj adresi : https://www.comtradedistribution.com/xiaominagradnaigra/.

NAČIN I POSTUPAK IZVLAČENJA DOBITNIKA

Član 10

Kutije sa prikupljenim nagradnim kuponima će biti zapečaćene dana 14.07.2021. godine, nakon završetka radnog vremena poslovnica i maloprodajnih objekata preduzeća za telekomunikacije Telekom Srbija a.d. Beograd, nakon čega će se sve kutije kurirskom službom distribuirati na adresu priređivača nagradne igre.

Dana 29.07.2021 godine u prostorijama priređivača Comtrade Distribution doo Beograd, na adresi Bulevar Zorana Đinđića 125i, Beograd, biće organizovano izvlačenje, na način da će se sadržaj (popunjeni kuponi) iz svih prikupljenih kutija prebaciti u jednu veliku bazen kutiju, iz koje će se vršiti nasumično izvlačenje, u prisustvu tročlane komisije imenovane od strane Priređivača.

Komisija za izvlačenje će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada te će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i toku izvlačenja. Zapisnik sadrži mesto i vreme izvlačenja, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrednost nagrade za svakog pojedinačnog dobitnika. Ukoliko komisija utvrdi da je izvučeni kupon neregularan, pristupiće se ponovnom izvlačenju.

Nagrade će biti izvlačene prema sledećem rasporedu:

  1. Automobil Volkswagen T Cross Life – 1 komad
  2. Električni trotinet Xioami Pro2 Mercedes – 10 komada
  3. Mi LED TV uređaj 65inch – 10 komada
  4. Xioami robot usisivač – 10 komada
  5. Xiaomi prečišćivač vazduha – 10 komada

OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Član 11

Priređivač će kontaktirati dobitnike putem telefona ili e-maila koji su dobitnici uneli u nagradni kupon.

Nagrade će biti uručene dobitnicima u roku od 20 dana nakon izvlačenja na adresi Bulevar Zorana Đinđića br. 125i, Beograd ili će biti poslate kurirskom službom u dogovoru sa dobitnicima.

Svaki dobitnik nagrade može preuzeti nagradu samo uz sačuvani fiskalni račun o kupovini Xiaomi mobilnog telefonskog aparata, čime potvrđuje kupovinu Xiaomi mobilnog telefonskog aparata.

Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u dogovorenom roku, smatraće se da je odustao od iste, te će nagrada u tom slučaju ostati Priređivaču.

Lice delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka i uručenje bilo koje od nagrada, pored stavljanja na uvid ličnog dokumenta, neophodno je da bude u prisustvu zakonskog zastupnika uz pravnovaljanu identifikaciju ovog lica.

Član 12

Za nagrade jemči Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, kao priređivač nagradne igre i one ne mogu biti zamenjene za novac.

Priređivač neće odgovarati za eventualnu nemogućnost dobitnika da preuzme nagradu u roku.

Po primopredaji nagrada Priređivač nema daljih obaveza prema dobitnicima po pitanju nagrada.

Priređivač Nagradne igre neće odgovarati za kvalitet i upotrebnu vrednost dodeljenih nagrada. Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada dobitnici mogu uputiti dobavljačima nagrade.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit) koji nastanu kao posledica učestvovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

DOSTAVA REZULTATA

Član 13

Priređivač će nadležnom organu, dostaviti izveštaj o rezultatima nagradne igre u roku od 30 dana od dana okončanja nagradne igre, na način predviđen zakonom.

SAGLASNOST ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Član 14

Prijavom za učešće u nagradnoj igri učesnici daju saglasnost pristanak, u skladu sa članom 12. i 15 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da se njihovi lični podaci o ličnosti koje su zarad učešća u okviru nagradne igri lično sami uneli, koriste za potrebe realizacije nagradne igre, učešće u samom izvlačenju. Priređivač se obavezuje da će dostavljeni lični podaci o ličnosti učesnika i dobitnika u nagradnoj igri biće korišćeni isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“br. 87/2018).

Kako je obrada podataka o ličnosti učesnika u nagradnoj igri zasnovana na pristanku učesnika, učesnici imaju pravo da povuku svoj pristanak u svako doba. Povlačenje pristanka za buduću obradu podataka o ličnosti neće imati uticaja na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu pristanka učesnika pre njegovog povlačenja.

PREKID NAGRADNE IGRE

Član 15

Nagradna igra može biti prekinuta u slučaju više sile (okolnosti koje priređivač nije mogao predvideti niti na njih uticati), uključujući nemogućnost Priređivača, usled razloga koji su nezavisni u odnosu na njegovu volju, da vodi Nagradnu igru. Priređivač će obavestiti potrošače o eventualnom prekidu Nagradne igre i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji cele Republike. U slučaju prekida iz gore navedenog razloga, Priređivač neće biti u obavezi da učesnicima naknadi bilo kakve troškove koji se odnose na učestvovanje u Nagradnoj igri.

POREZ

Član 16

Priređivač nagradne igre se obavezuje da plati porez na dobitke od igara na sreću u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

Priređivač jemči dodelu nagrada dobitnicima, u skladu sa ovim Pravilima.

PRIHVATANJE PRAVILA I NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Član 17

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom Nagradne igre između Priređivača i učesnika Nagradne igre, nastojaće da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće sporove će rešavati nadležni sud u Beogradu.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILA

Član 18

Ova pravila nagradne igre stupaju na snagu i proizvode pravno dejstvo po dobijanju saglasnosti Ministra finansije Republike Srbije.

PRIREĐIVAČ
Comtrade Distribution d.o.o. Beograd
----------------------------
Nebojša Uskoković, direktor